$
דו"ח מבקר המדינה
דוח המבקר 2013 דף כתבה

כשל של לווה גדול עלול להביא לפגיעה משמעותית במשק

מבקר המדינה מצא כי למרות מגבלות המפקח על הבנקים בנושא חשיפת האשראי של כל תאגיד בנקאי בנפרד ללווים גדולים וקבוצות לווים, כשלווים גדולים חסומים מנטילת אשראי בבנק מסוים עקב המגבלות, הם עדיין יכולים לגייס אשראי בסכומים גבוהים מבנקים אחרים

שניר הנדלר 16:0115.10.13

רבות מקבוצות הלווים הגדולות בבנקים לוות כמעט מכל הבנקים בעת ובעונה אחת ובסכומים גבוהים, כך שכשל של לווים אלה בפירעון האשראי עלול לפגוע פגיעה של ממש במערכת הבנקאית ובמשק כולו. כך עולה ממסקנות דו"ח מבקר המדינה.

 

תיק האשראי הבנקאי מאופיין בריכוזיות גבוהה לפי גודל הלווה: כ-72% מהאשראי הבנקאי לציבור ב-2011 ניתן לכ-2% בלבד מהלווים. מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי נכון לסוף מרץ אשתקד, תשע קבוצות לווים לחמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות הסתכמה בכ-120 מיליארד שקל.

 

בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא כי על אף המגבלות של המפקח על הבנקים, המתייחסות לחשיפת האשראי של כל תאגיד בנקאי בנפרד ללווים גדולים וקבוצות לווים, כשלווים גדולים חסומים מנטילת אשראי בבנק מסוים עקב המגבלות, הם עדיין יכולים לגייס אשראי בסכומים גבוהים מבנקים אחרים.

 

לדברי הדו"ח, לכשל של לווים גדולים ושל קבוצות לווים יש פוטנציאל פגיעה ניכר במערכת הבנקאית ובמשק כולו, גם אם החשיפה של הבנק ללווה יחיד גדול או לקבוצת לווים עומדת במגבלות.

 

לדעת המבקר, על הפיקוח על הבנקים לבחון פתרון מאוזן וארוך טווח לריכוזיות האשראי לפי לווים כדי למנוע מחנק אשראי במשק. בתגובה לממצאי הבדיקה טען המפקח על הבנקים דודו זקן במכתב למבקר המדינה כי הפיקוח על הבנקים נוקט בשורה של פעולות נוספות בעבודתו השוטפת להתמודדות עם ריכוזיות האשראי לפי גודל הלווה.

 

בתגובה העיר המבקר כי אינו מתערב בשיקול הדעת של הפיקוח על הבנקים בעניין זה. עם זאת, הוא מצביע על כך שלמרות פעולותיו של הפיקוח על הבנקים, רבות מקבוצות הלווים הגדולות עדיין לוות כמעט מכל הקבוצות הבנקאיות ובסכומים גבוהים מאוד.

 

בנק ישראל בירושלים. כשלים בפעילות בנק ישראל בירושלים. כשלים בפעילות צילום: בלומברג

 

לדברי המבקר, נוכח התופעה החוזרת ונשנית של לווים גדולים המבקשים אחר כך הסדרי חוב בהיקפים גדולים מאוד, על הפיקוח לבחון אם יש צורך בהסדרה ובצעדי פיקוח נוספים על אלה שננקט. עם זאת מציין הדו"ח כי הוראות ניהול בנקאי תקין כבר "מחמירות יחסית לסטנדרטים בין-לאומיים כאשר מצא לנכון לעשות זאת".

 

לדעת מבקר המדינה, לנוכח חשיפה גבוהה והיעדר הקצאות הון הולמת של בנקים שמצא המפקח על הבנקים בבדיקותיו השוטפות, על המפקח לשוב ולשקול אם יש לקבוע בהוראותיו תמריצים נוספים להקצאת הון הולמת.

 

בדו"ח התייחס המבקר גם לחשיפת הבנקים לאשראי ממונף. לדבריו, אין בפיקוח על הבנקים ובאגף שוק ההון במשרד האוצר הגבלות על לווים במינוף גבוה. עוד נמצא בבדיקה כי אגף שוק ההון אינו עוקב באופן שוטף אחר רמת המינוף של הלווים הגדולים. לדעת משרד מבקר המדינה, כפי שהוטלו מגבלות על שיעור המימון שיכולים הבנקים להעניק במשכנתאות, כך יש לקבוע מגבלות שיוטלו על לווים בעלי מינוף גבוה או לקבוע תמריצים להפחתת הסיכון הנובע מהם.

 

כאן התנהל דין ודברים בין הפיקוח על הבנקים למשרד מבקר המדינה. הפיקוח על הבנקים טען בתשובתו למשרד המבקר כי הטלת מגבלות על לווים בתלות ברמת המינוף אינה מקובלת ברגולציה העולמית. כמו כן, ביישום המגבלה ייכפה על הלווה לפרוע מיידית את האשראי - סיטואציה העלולה למוטט עסקים בלא הצדקה.

 

משרד מבקר המדינה העיר לפיקוח על הבנקים כי אין בתשובתו מענה על הסיכון הגבוה הכרוך בקבוצות לווים בעלי מינוף גבוה ושפירעון מיידי עקב חריגה מאמות מידה פיננסיות לרבות חריגה ממגבלות המינוף מקובלות בשוק איגרות החוב.

 

לסיכום, מבקר המדינה טוען כי על מקבלי ההחלטות בבנק ישראל, במשרד האוצר וברשות ני"ע להשלים בהקדם את הקמת הוועדה ליציבות פיננסית כדי לאפשר התמודדות נאותה אם יתממש הסיכון לכשל של לווים מערכתיים, שכן, הוא עלול להידרדר לכשל מערכתי של המשק כולו.

 

תגובת בנק ישראל

 

"הפיקוח על הבנקים השקיע בשנים האחרונות תשומות רבות ומאמץ ניכר בפעולות הסדרה, ביקורת ומעקב, - מאמצים אשר נשאו פרי והביאו להפחתה משמעותית ברמת הריכוזיות במערכת הבנקאות. המגבלות שקבע המפקח על אשראי ללווה בודד ולקבוצת לווים בכל בנק בנפרד, מחמירות ביחס למגבלות שנקבעו על ידי רשויות פיקוח בחו"ל, והן יוצרות מגבלת אשראי מערכתית, שמתהדקת נוכח הוראת המפקח המגבילה גם את קבוצת הלווים הגדולים בכל בנק. באשר למגבלות אשראי על עסקאות ממונפות, בפרט עסקאות לרכישת אמצעי שליטה, הפיקוח על הבנקים מגביל את ההיקף הכולל של העסקאות לרכישת אמצעי שליטה עם מימון גבוה. לאור הערת המבקר, ובהתאם לתכנית העבודה, הפיקוח בוחן את הצורך בעדכון כללי ניהול אשראים כאמור. במסגרת זו ייבחנו גם המגבלות."

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x